Bestyrelse

Gunnar Hagedorn
Formand
Mobil: 40 45 43 53
E-mail: mghagedorn@tdcadsl.dk

Jørgen Illemann
Næstformand
Telefon: 39 62 25 13
Mobil: 22 20 88 18
E-mail: Illemann@post12.tele.dk

Niels Krognos
Kasserer
Telefon: 44 94 97 18
Mobil: 29 78 04 01
E-mail: krognos@privat.dk

Marianne Frisch
Sekretær
Mobil: 20 94 12 09
E-mail: mafr@mail.dk

Flemming Bendtsen

Telefon: 46 59 07 40
Mobil: 27 20 97 68
E-mail: flemming.bendtsen@icloud.com

Per Gade Christensen

Mobil: 24 61 11 72
E-mail: perla@youmail.dk

Inger Hjermind

Mobil: 26 21 32 77
E-mail: ingerhjermind@gmail.com

Sven Jensen

Telefon: 46 56 00 42
Mobil: 23 60 03 42
E-mail: svenlotte@mail.dk

Jens Risum

Telefon: 44 48 48 70
Mobil: 25 24 37 90
E-mail: risum@post.tele.dk

Berit Zenth

Telefon: 29 45 02 14
Mobil: 29 45 02 14
E-mail: bozenth@gmail.com

Vedtægter

1. Foreningens navn er Danske Bank Pensionistforeningen stiftet den 7. marts 1973 med hjemsted i København.

2. Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen:
a. medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold.
b. arrangementer af selskabelig art.

3. Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

4. Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

5. Udmeldelse kan ske ved at kontakte bestyrelsen pr. telefon eller e-mail.

6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling alle for en 2-årig periode.

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, medens øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Såfremt et eller flere medlemmer i løbet af året udtræder af bestyrelsen, kan supplering finde sted ved førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 6, skal bestyrelsen foretage supplering op til dette antal. Suppleringsvalget skal godkendes ved førstkommende generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode.
En revisor er på valg i ulige årstal og en revisor på valg i lige årstal.
Der vælges 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode i lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren 2 i forening. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og diverse udvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden er medlem af bestyrelsen for ”Ingeborg og Ove Gjeddes Fond”.

7. Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

Betalingen sker via bankens foreningsadministrationssystem, der debiterer beløbet på de enkelte medlemmers konti hvert år i marts måned.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og der er ingen personlig hæftelse hverken for foreningens medlemmer eller for foreningens bestyrelse.

8. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen sker med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. februar i det år, hvor den generalforsamling, hvorpå forslaget ønskes behandlet, afholdes.

9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende foreningsår
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg i henhold til § 6
g. Eventuelt

10. Ethvert medlem af foreningen har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere (jfr. § 11)

11. De behandlede forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller blot 1 medlem forlanger det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Til vedtægtsændringer kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

Indkaldelse sker med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

13. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt, og hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, indkaldes til en ny med 3 ugers varsel. Foreningens opløsning kan så endeligt godkendes blot 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

14. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens egenkapital Danske Banks Velfærdsfond af 1993.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 1973 med senere ændringer, den 10. april 2008 og 20. april 2017.

Kontingent

Kontingent til foreningen udgør indtil videre 150 kr. pr. år. Beløbet hæves på din konto hvert år i marts måned.