Bestyrelse

Gunnar Hagedorn
Formand
Mobil: 40 45 43 53
E-mail: mghagedorn@tdcadsl.dk

Jørgen Illemann
Næstformand
Telefon: 39 62 25 13
Mobil: 22 20 88 18
E-mail: Illemann@post12.tele.dk

Niels Krognos
Kasserer
Telefon: 44 94 97 18
Mobil: 29 78 04 01
E-mail: krognos@privat.dk

Marianne Frisch
Sekretær
Mobil: 20 94 12 09
E-mail: mafr@mail.dk

Erik Arboe

Mobil: 28 44 25 36
E-mail: erikarboe@sol.dk

Helle Buus

Mobil: 25 10 17 92
E-mail: hellebuus54@gmail.com

Per Gade Christensen

Mobil: 24 61 11 72
E-mail: perla@youmail.dk

Inger Hjermind

Mobil: 26 21 32 77
E-mail: ingerhjermind@gmail.com

Sven Jensen

Telefon: 46 56 00 42
Mobil: 23 60 03 42
E-mail: svenlotte@mail.dk

Jens Risum

Telefon: 44 48 48 70
Mobil: 25 24 37 90
E-mail: risum@post.tele.dk

Vedtægter

1. Foreningens navn er Danske Bank Pensionistforeningen stiftet den 7. marts 1973 med hjemsted i København.

2. Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen:
a. medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold.
b. arrangementer af selskabelig art.

3. Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

4. Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

5. Udmeldelse kan ske ved at kontakte bestyrelsen pr. telefon eller e-mail.

6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling alle for en 2-årig periode.

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, medens øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Såfremt et eller flere medlemmer i løbet af året udtræder af bestyrelsen, kan supplering finde sted ved førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 6, skal bestyrelsen foretage supplering op til dette antal. Suppleringsvalget skal godkendes ved førstkommende generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode.
En revisor er på valg i ulige årstal og en revisor på valg i lige årstal.
Der vælges 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode i lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren 2 i forening. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og diverse udvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden er medlem af bestyrelsen for ”Ingeborg og Ove Gjeddes Fond”.

7. Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

Betalingen sker via bankens foreningsadministrationssystem, der debiterer beløbet på de enkelte medlemmers konti hvert år i marts måned.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og der er ingen personlig hæftelse hverken for foreningens medlemmer eller for foreningens bestyrelse.

8. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen sker med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. februar i det år, hvor den generalforsamling, hvorpå forslaget ønskes behandlet, afholdes.

9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende foreningsår
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg i henhold til § 6
g. Eventuelt

10. Ethvert medlem af foreningen har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere (jfr. § 11)

11. De behandlede forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller blot 1 medlem forlanger det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Til vedtægtsændringer kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

Indkaldelse sker med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

13. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt, og hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, indkaldes til en ny med 3 ugers varsel. Foreningens opløsning kan så endeligt godkendes blot 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

14. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens egenkapital Danske Banks Velfærdsfond af 1993.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 1973 med senere ændringer, den 10. april 2008 og 20. april 2017.

Privatlivspolitik for Dansk Bank Pensionistforeningen

15. maj 2018

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter din markering som medlem i bankens personalesystem, når du melder dig ud af foreningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Danske Bank Pensionistforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Per Gade Christensen
Telefonnr.: 2461 1172
Mail: perla@youmail.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdag, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra
Ved indmeldelse i foreningen oplyser du på foreningens hjemmeside dit navn, telefonnummer og dit CPR-nr. som videresendes direkte til Danske Bank, Data Service, som er ansvarlig for at markere dig i bankens personalesystem som medlem af Pensionistforeningen samt til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for medlemsregistrering.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi benytter alene dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med invitationer til vore arrangementer eller generelle orienteringer.

Før hver udsendelse af mails modtager vi fra Danske Bank, DataService en file med de nødvendige kontaktoplysninger. Oplysningerne overføres til mailudbyder MailPlatform, der varetager udsendelsen.

Til medlemmer der ikke har oplyst mailadresse i Netbanken sendes invitationer ud i form af brev, der udskrives og afsendes fra Danske Bank.

Vi benytter pensionistmarkeringen i Dansk Banks personalesystem til opkrævning af kontingent.

Samtykke
Behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor ikke dit samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med udsendelse af mails sker der videregivelse af kontaktoplysninger til MailPlatform, som varetager vore mailudsendelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
De personoplysninger vi modtager fra Dansk Bank DataService gemmes i Dropbox og slettes efter foreningsårets udløb.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til sletning din markering som medlem i bankens Personalesystem
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vedligeholdelse af dine personoplysninger
Du er selv ansvarlig for at dine personoplysninger er opdateret ved opdatering i Dansk Bank, Netbanken, Kontakter & hjælp, Personlige oplysninger.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kontingent

Kontingent til foreningen udgør indtil videre 150 kr. pr. år. Beløbet hæves på din konto hvert år i marts måned.