Bestyrelse

Gunnar Hagedorn
Formand
Mobil: 40 45 43 53
E-mail: mghagedorn@tdcadsl.dk

Jørgen Illemann
Næstformand
Telefon: 39 62 25 13
Mobil: 22 20 88 18
E-mail: Illemann@post12.tele.dk

Jens Risum
Kasserer
Telefon: 44 48 48 70
Mobil: 25 24 37 90
E-mail: risum@post.tele.dk

Marianne Frisch
Sekretær
Mobil: 20 94 12 09
E-mail: mafr@mail.dk

Erik Arboe

Mobil: 28 44 25 36
E-mail: erikarboe@sol.dk

Helle Buus

Mobil: 25 10 17 92
E-mail: hellebuus54@gmail.com

Per Gade Christensen

Mobil: 24 61 11 72
E-mail: perla@youmail.dk

Kim Allan Hansen
Telefon: 29 80 87 18
E-mail: diemer.hansen@mail.dk

Inger Hjermind

Mobil: 28 90 75 57
E-mail: ingerhjermind@gmail.com

Niels Rosenmeier

Mobil: 25 42 42 46
E-mail: nielsrosenmeier@hotmail.com

Vedtægter

1. Foreningens navn er Danske Bank Pensionistforeningen stiftet den 7. marts 1973 med hjemsted i København.

2. Foreningens formål er at samle pensionister fra Danske Bank og virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.

Til opnåelse af formålet afholder foreningen:
a. medlemsmøder, hvis indhold skal have et oplysende og/eller kulturelt indhold.
b. arrangementer af selskabelig art.

3. Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

4. Som medlemmer kan optages enhver, der har pensioniststatus efter et ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Som medlem kan endvidere optages:
1) Afdød medlems ægtefælle
2) Medarbejdere der uden pensioniststatus er fratrådt efter et langt ansættelsesforhold i Danske Bank eller et af dennes 100% ejede datterselskaber.

Til disse to medlemsgrupper uden pensioniststatus knytter der sig særlige kontingentvilkår jf. § 7.

Det er en grundlæggende forudsætning for medlemskab, at man umiddelbart efter at have modtaget sin medlemsbekræftelse tilmelder sig Betalingsservice via et sikkert link på Pensionistforeningens hjemmeside: www.danskebankpensionist.dk

5. Udmeldelse kan ske ved at kontakte bestyrelsen pr. telefon eller e-mail.

6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling alle for en 2-årig periode.

Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, medens øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Såfremt et eller flere medlemmer i løbet af året udtræder af bestyrelsen, kan supplering finde sted ved førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 6, skal bestyrelsen foretage supplering op til dette antal. Suppleringsvalget skal godkendes ved førstkommende generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode.
En revisor er på valg i ulige årstal og en revisor på valg i lige årstal.
Der vælges 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode i lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren 2 i forening. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og diverse udvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden er medlem af bestyrelsen for ”Ingeborg og Ove Gjeddes Fond”.

7. Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

Kontingentet består af et grundbeløb, der betales af alle medlemmer.
For medlemmer der ikke har pensioniststatus betales yderligere et beløb, der svarer til det til enhver tid gældende tilskud fra banken til medlemmer med pensioniststatus.
Betalingen trækkes via Betalingsservice, hvert år i marts måned.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og der er ingen personlig hæftelse hverken for foreningens medlemmer eller for foreningens bestyrelse.

8. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen sker med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. februar i det år, hvor den generalforsamling, hvorpå forslaget ønskes behandlet, afholdes.

9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende foreningsår
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg i henhold til § 6
g. Eventuelt

10. Ethvert medlem af foreningen har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere (jfr. § 11)

11. De behandlede forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller blot 1 medlem forlanger det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Til vedtægtsændringer kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

Indkaldelse sker med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

13. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt, og hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, indkaldes til en ny med 3 ugers varsel. Foreningens opløsning kan så endeligt godkendes blot 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

14. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens egenkapital Danske Banks Velfærdsfond af 1993.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 1973 med senere ændringer, den 10. april 2008 og 20. april 2017 samt 7. september 2021.

Privatlivspolitik for Dansk Bank Pensionistforeningen

15. maj 2018
Revideret januar 2021

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine personlige data i vort administrationssystem, når du melder dig ud af foreningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Danske Bank Pensionistforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Per Gade Christensen
Telefonnr.: 2461 1172
Mail: perla@youmail.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, din fødselsdag og dit B-nummer.

Her indsamler vi oplysninger fra
Ved indmeldelse i foreningen oplyser du på foreningens hjemmeside dit navn, adresse, postnummer og by, din e-mail, telefonnummer og dit B-nr. Oplysningerne videresendes til bankens HR afdeling med henblik på en bekræftelse af pensioniststatus. Endvidere sendes oplysningerne til foreningens e-mail adresse. Et bestyrelsesmedlem benytter oplysningerne til oprettelse af medlemskab i foreningens administrationssystem.

I forbindelse med tilmelding til vore arrangementer, gemmer vi tilmeldings- og betalingsoplysninger under hjemmesiden. Dankortoplysninger sendes til Nets i forbindelse med gennemførelse af betaling for deltagelse i arrangementet. Alle data slettes herefter på hjemmesiden.

Før hver udsendelse af invitationer tages en kopi af medlemslisten i administrationssystemet og lægges under hjemmesiden, med det formål at kunne kontrollere medlemskab og sende bekræftelses e-mail for tilmelding til arrangementet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi benytter alene dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med invitationer til vore arrangementer eller generelle orienteringer.

E-mails med invitationer og generelle orienteringer sendes direkte fra vort administrationssystem.

Brev til medlemmer, der ikke har e-mail, oprettes ligeledes i administrationssystemet og udskrives på en fil til Kommunedata, der varetager selve udsendelsen.

Opkrævning af kontingent sker via NETS Betalingsservice.

Samtykke
Behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor ikke dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Dine oplysninger opbevares i vort administrationssystem hos Foreningsadministrator Aps, Odense og slettes, når du melder dig ud af Danske Bank Pensionistforeningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vor behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vedligeholdelse af dine personoplysninger
Du er selv ansvarlig for at dine personoplysninger er opdateret. Ændring kan ske ved henvendelse via vor e-mail info@danskebankpensionist.dk

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kontingent

Kontingent til foreningen udgør indtil videre 150 kr. pr. år.

For medlemmer der ikke har pensioniststatus betales yderligere et beløb, der svarer til det til enhver tid gældende tilskud fra banken til medlemmer med pensioniststatus.

Betalingen trækkes via Betalingsservice, hvert år i marts måned.